Kinos
Rheinstraße 12 (Büro), 79104 Freiburg
Tel. +49 761 281513
Bertoldstraße 50, 79098 Freiburg
Tel. +49 40 80806969
Kaiser-Joseph-Straße 268-270, 79098 Freiburg
Tel. +49 761 36031
Grünwälderstraße 16-18, 79098 Freiburg
Tel. +49 761 38665-21
Kandelstraße 27, 79106 Freiburg
Tel. +49 761 283707
Urachstraße 40, 79102 Freiburg
Tel. +49 761 459800-22
Rotteckring 12 im Innenhof, 79106 Freiburg
Tel. +49 761 36031
nach oben